Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki

Zasady odbywania praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie

 

W celu odbycia praktyk studenckich w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie, należy najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyk złożyć w punkcie recepcyjnym KPP w Chrzanowie lub przesłać drogą pocztową (adres: Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie ul. Jordana 7, 32-500 Chrzanów) wraz z następującą dokumentacją:

 

  • zaświadczeniem z Uczelni potwierdzającym status studenta,
  • kserokopią dowodu osobistego,
  • imiennym skierowaniem na praktykę, wydanym przez Uczelnię, wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia Uczelni,
  • kserokopią dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

 

Naczelnicy poszczególnych wydziałów KPP w Chrzanowie mogą zobowiązać studenta zainteresowanego odbyciem praktyk w KPP w Chrzanowie do przedłożenia innych dokumentów (np. poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenia o niekaralności).

 

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów.

Student zainteresowany odbyciem praktyk w KPP w Chrzanowie wskazuje konkretną komórkę organizacyjną, w której chciałby odbyć praktykę.

Naczelnik wydziału KPP w Chrzanowie wskazanego przez studenta podejmuje decyzję o przyjęciu na praktykę oraz wyznacza opiekuna praktyki, czyli osobę odpowiedzialną za jej organizację i przebieg, może również odmówić przyjęcia studenta na praktykę zawodową bez podania przyczyn, o czym należy poinformować zainteresowanego studenta. Ponadto KPP w Chrzanowie nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

 

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę podpisywana jest umowa o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną a Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie, zwaną „Organizatorem”, reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie. Podpisanie umowy poprzedzone jest uzgodnieniem programu praktyki pomiędzy Organizatorem a Uczelnią.

 

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student zobowiązany jest do odbycia szkolenia wstępnego z zakresu BHP i PPoż., organizowanego przez KPP w Chrzanowie.

Student odbywa praktykę w terminie określonym w umowie o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych, w godzinach 7.30 – 15.30.

 

W oparciu o opinię sporządzoną przez opiekuna, Naczelnik wydziału KPP w Chrzanowie potwierdza odbycie przez studenta praktyki. Potwierdzenie to może przybierać dowolną formę pisemną, np. zaświadczenia, wpisu w dzienniku praktyk, itp. – w zależności od preferencji Uczelni. 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 30.11.2015
Data modyfikacji 21.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Jamrozik
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Jamrozik Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Jamrozik
do góry