Procedury realizacji badań w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedury realizacji badań w Policji

Procedury realizacji badań w Policji

Procedury postępowania z wnioskami o wyrażenie zgody na realizację badań opinii przez podmioty zewnętrzne wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji

 

I. Zasady ogólne

 1. Procedury postępowania w przypadku wniosków o wyrażenie zgody na realizację badań przez podmioty zewnętrzne wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji, zwane dalej Procedurami, dotyczą wszystkich osób oraz instytucji naukowych oraz pozanaukowych, które przysyłają prośby o wyrażenie zgody na realizację badań opinii i postaw funkcjonariuszy/pracowników Policji.
 2. Procedurę związaną z badaniem, przeprowadzanym na terenie jednego województwa/szkoły policyjnej/WSPol realizuje właściwa komenda wojewódzka (Komenda Stołeczna) Policji lub szkoła policyjna. Procedurę związaną z badaniem, realizowanym na terenie więcej niż jednego województwa/szkoły policyjnej realizuje Komenda Główna Policji.
 3. Zgody udziela kierownik jednostki, w której planowana jest realizacja badania, po zapoznaniu się ze szczegółowym projektem badania, stanowiskiem biur/wydziałów merytorycznych, wytypowanych do badania jednostek oraz – w przypadku badań na terenie Komendy Głównej Policji – również z opinią pracownika komórki realizującej koordynację badań na temat zasadności i możliwości przeprowadzenia danego projektu w Policji.
 4. Badania realizowane w jednostkach organizacyjnych Policji nie mogą obciążać w żaden sposób budżetu Policji oraz wpływać negatywnie na organizację pracy w jej jednostkach.
 5. Udział policjantów/pracowników Policji w badaniach jest całkowicie dobrowolny. Pomimo wyrażenia zgody przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji na realizację badania policjant /pracownik Policji zawsze ma prawo odmówić w nim udziału.

II. Tryb składania wniosków

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. Wniosek z prośbą o możliwość realizacji badania wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji. 

  Wniosek z prośbą o możliwość realizacji badania wśród funkcjonariuszy/pracowników Policji powinien zawierać pełne informacje o projekcie badawczym, który wnioskodawca planuje przeprowadzić wśród policjantów/pracowników Policji. Powinny być w nim określone:
  • cel badania (ogólny i szczegółowe),
  • metoda zbierania danych (ankieta papierowa/elektroniczna itp.),
  • sposób doboru próby do badania i jej wielkość (N),
  • nazwa jednostki/komórek organizacyjnych Policji, w których wnioskodawca ma zamiar przeprowadzić badanie,
  • termin realizacji badania,
  • liczba osób zaangażowanych w realizację badania po stronie wnioskodawcy,
  • opis przebiegu badania – etapy jego organizacji w terenie.
 2. Opinię opiekuna naukowego lub instytucji naukowej o zasadności przeprowadzania danego projektu badawczego wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji wraz z uzasadnieniem o jego użyteczności dla Policji w przypadku osób, które nie są pracownikami naukowymi.
 3. Kwestionariusz, który wnioskodawca planuje wykorzystać w badaniu.
  Narzędzie do badania przekazane przez wnioskodawcę nie powinno budzić zastrzeżenia co do jego zakresu, kwestii merytorycznych i konstrukcji samego narzędzia.
  Wzór wniosku do pobrania na stronie

III. Częstość i warunki przeprowadzania badań wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji

W przypadku badań realizowanych wśród funkcjonariuszy/pracowników Policji obowiązuje zasada karencji czasowej i tematycznej:

 1. Zasada karencji czasowej:
  Oznacza, że badania zlecane przez podmioty zewnętrzne nie powinny być realizowane częściej niż co 6 miesięcy w danej jednostce organizacyjnej Policji.
 2. Zasada karencji tematycznej:
  Oznacza, że badania o podobnej tematyce nie powinny być realizowane częściej niż co 2 lata w danej jednostce organizacyjnej Policji.

Informacja jest również dostepna na stronach BIP KGP (zobacz).

Wzór wniosku z prośbą o możliwość realizacji badania wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji: 

Metryczka

Data publikacji 03.12.2015
Data modyfikacji 21.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Jamrozik
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Jamrozik Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Jamrozik
do góry